Pokud se vám naše dětské skupiny zalíbí a rozhodnete se pro nás, neváhejte využít možností, které nabízí, zejména pokud se jedná o flexibilitu v docházce. Často je pro vás i vaše dítě lepší postupné zapojování a naše dětské skupiny vám tuto možnost nabízejí. Můžete si nás nezávazně vyzkoušet.

Metody vzdělávání

Prožitkové učení –využíváme přirozený způsob, jak dítě objevuje svět, přímé zážitky přirozeně rozvíjejí dětskou zvídavost a potřebu objevovat, preferujeme formu volné hry

Situační učení – vycházíme z běžných situací, se kterými se dítě v jeslích setkává, k objevování nových věcí a k upevňování vhodných vzorců chování

Sociální učení – využíváme principu přirozené nápodoby, poskytujeme dětem vhodné vzory chování a jednání v určitých situacích a při řešení konfliktů mezi dětmi

Kooperativní učení –podporujeme rozvoj spolupráce mezi dětmi, která zpočátku má podobu vymezení vlastních hranic, respektování hranic druhých dětí a postupně směřuje ke společné hře

Výchovné zásady

Respekt k osobnosti dítěte – respektujeme vývojové a osobnostní potřeby dětí, napomáháme v jejich uspokojování

Jistota a bezpečí –vytváříme bezpečné prostředí, známe pravidla bezpečnosti práce s dětmi a dodržujeme je Jasné hranice – stanovujeme dětem jasné hranice, v nichž se mohou bezpečně pohybovat

Pravidelný režim –pravidelnost a srozumitelnost přispívá k pocitům jistoty a bezpečného zázemí a napomáhá k osvojování důležitých návyků

Spolupráce – při rozvoji dítěte spolupracují všichni zaměstnanci s rodiči

Během týdne se pravidelně střídají hlavní činnosti

Výtvarné tvoření – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie,jemné motoriky, výtvarných dovedností, seznamování s uměleckými díly, výtvarnou formou si osvojovat okolní skutečnost, vztahy mezi lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, seznámení se s výtvarnými technikami, rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky atd. malování vodovými, temperovými barvami, kreslení pastelkami (dbáme na správné držení štětce, pastelky), práce s dalšími materiály (jemná motorika).

Hudební aktivity – společný zpěv, učení se nových písniček, vnímání melodie, rytmu.

Společné sdílení – pro rozvoj komunikačních schopností si sdílíme své zážitky, které jsme o víkendu měli, popisujeme, co se nám líbilo

Pohybové aktivity – cvičení (hrubá motorika‐rovnováha, pružnost,obratnost, postřeh) – rozvoj jemné i hrubé motoriky, fyzického vývoje dítěte,rozvoj správného růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj sebe obslužných dovedností, zdravých návyků, vytváření fyzické pohody

Aktivity s knížkou – vyprávění pohádek, příběhů, básniček, práce s knížkou k danému tématu (rozvoj řeči, myšlení – pojem nahoře-dole, vpředu,vzadu, malý – velký apod.)

Aktivity k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se s některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, učit se vnímat umělecké a kulturní podněty

Během svého pobytu v dětských skupinách získávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí.

Během svého pobytu v dětských skupinách získávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí

OBLAST BIOLOGICKÁ – DÍTĚ A JEHO TĚLO

Podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům a základním hygienickým návykům. Zachovávat správné držení těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, mít povědomí o těle, pojmenovat části těla, zacházet s běžnými předměty, pomůckami a materiály, zvládnout jednoduché pracovní úkony.

OBLAST PSYCHOLOGICKÁ – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Podporovat duševní pohodu dítěte,psychickou zdatnost, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojení a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři„podoblasti“:

Jazyk a řeč

Poznávací schopnosti a funkce,představivost a fantazie

Sebepojetí, city a vůle

Správně vyslovovat, ovládat dech,vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, formulovat otázky,sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, naučit se zpaměti krátké říkanky, poznat některá písmena, číslice, projevovat zájem o knížky.

Soustředit se na činnost a udržet pozornost, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy, řešit problémy, úkoly a situace.

Na určitou dobu se odloučit od rodičů, rozhodovat o svých činnostech a uvědomovat si svou samostatnost,ovládat své city a přizpůsobovat své chování situacím, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky a umět je vyjádřit, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem kolem nás, vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas,odmítnout nechtěné, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, soustředit sena činnost a její dokončení, zorganizovat hru, respektovat pravidla.

OBLAST INTERPERSONÁLNÍ – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Navazovat kontakty, překonat stud a respektovat dospělé osoby ve svém prostředí, komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat dětská přátelství, uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, respektovat potřeby jiného dítěte, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití, bránit se projevům násilí a ubližování jiného dítěte, požádat druhého o pomoc.

OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ – DÍTĚ A SPOLEČNOST

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje. Učit se chovat a jednat s ohledem na druhé.

OBLAST ENVIROMENTÁLNÍ – DÍTĚ A SVĚT

Založit u dítěte podvědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn a dění v nejbližším okolí, porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností. Výchova a péče probíhá po celý den pobytu dětí v dětské skupině – při všech činnostech. Činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují.