Ceník platný od 1. 9. 2022

Skladba ceny za pobyt dítěte v dětské skupině:

  1. Poplatek za pobyt dítěte v DS  (tzv. školkovné) činí 150,-/den.
  2. Poplatek za spotřební materiál činí 50,-/den (papírové jednorázové ručníky, papírové kapesníčky, vlhčené jednorázové ubrousky atd., poplatek nezahrnuje jednorázové pleny).
  3. Stravné ve výši stravovací jednotky: stravné je stanoveno vždy k prvnímu dni příslušného školního roku. V případě potřeby změn je potom možné stanovit novou hodnotu stravného kdykoli v průběhu roku, a to k prvnímu dni následujícího měsíce. Změnu stravného oznamuje pečující osoba bezodkladně prostřednictvím vývěsek v zařízení.

Od 1.9.2022 je stravné za stravovací jednotku (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den) stanovena na 100,-/den.

Podmínky úhrad: úhrady budou provedeny na účet DS dle vystavené faktury, kterou obdrží zákonný zástupce v DS nebo e-mailem.

Tento ceník byl schválen Členskou schůzí spolku dne 15. 8. 2022.

Za DS 

Mgr. Jana Exnerová, MBA, CA